Pro více info kontaktujte
Ing. Jan Bílek

Náhradní plnění

Náhradní plnění je vhodnou alternativou pro ty společnosti s více jak 25 zaměstnanci, které nemohou nebo nechtějí zaměstnat v dostatečném počtu osoby zdravotně postižené (OZP) a zároveň nechtějí odvádět státu odvod do státního rozpočtu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů za nesplnění těchto nařízení.

Náhradní plnění je vhodnou formou pro snížení nákladů (možnost ušetřit až 36%) spojených se zákonem č. 435/2004.

Sortiment zboží na NP

Výklad zákona

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá každému zaměstnavateli (včetně státních institucí, nadací, fondů,obecně prospěšným společnostem, sportovním klubům atd.) s 25 a více zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl (§ 81) těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4%.

Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy (§ 82).

V případě, že sami nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, např. od naší společnosti.

Výpočet náhradního plnění

Při výpočtu náhradního plnění se celkový objem plateb bez DPH za výrobky nebo služby odebrané ve sledovaném roce od organizace, která zaměstnává více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku vyhlášené MPSV ČR.

Orientační tabulka povinného podílu zaměstnanců se zdravotním postižením platná pro rok 2019

Počet zaměstnanců: 25 50 200 500
PP ZPS ( 4 % ) osob 1 2 8 20
Roční povinný podíl při nesplnění PP ( v tis. Kč ) 79 158 630 1 576
Ekvivalent PP odebráním zboží ( v tis. Kč bez DPH ) 221 441 1 765 4 412


PP – povinný podíl zaměstnanců se zdravotním postižením

Pozn.: Pro rok 2018 byla vyhlášena průměrná mzda za 1. až 3. čtvrtletí Českým statistickým úřadem ve výši 31 225 Kč.