Pro více info kontaktujte
Ing. Jan Bílek

Všeobecné obchodní podmínky půjčovny lešení

AUTOCOLOR Šoukal s. r. o., Třebíčská 474, Velké Meziříčí
František Šoukal, Oslavice 151, Velké Meziříčí
Vojtěch Šoukal, Oslavice 151, Velké Meziříčí

 

Všeobecné obchodní podmínky jsou také ke stažení v pdfpdf.


1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky k rámcové nájemní a montážní smlouvě (dále jen „VOP“) jsou přílohou a nedílnou součástí rámcové nájemní a montážní
smlouvy (dále jen „rámcová smlouva“).
1.2. Změny těchto VOP vyžadují písemnou dohodu obou stran, jinak jsou neplatné. Změny VOP mohou být provedeny pouze písemně následujícím způsobem:

 • sjednáním v rámcové smlouvě nebo jejích dodatcích,
 • jednorázově sjednáním v rámci potvrzené objednávky.

1.3. Veškerá ujednání učiněná před podpisem rámcové smlouvy se stávají neplatnými nejsou-li zahrnuta v rámcové smlouvě nebo potvrzené objednávce.
1.4. Nájemce není oprávněn převádět na třetí osoby práva nebo závazky, které pro něj vyplývají z této smlouvy.
1.5. Při nesplnění nájemcem kteréhokoliv ze závazků vyplývajících z rámcové smlouvy může pronajímatel odstoupit od smlouvy, pozastavit nebo případně odmítnout
realizaci zakázky. Pronajímatel má v takovémto případě nárok na náhradu škody a náklady, které mu vznikly nesplněním závazku ze strany nájemce.
1.6. Neplatnost jednotlivých bodů VOP nezpůsobuje neplatnost zbývajících ustanovení VOP ani rámcové smlouvy.
1.7. Materiál zůstává majetkem pronajímatele, který má právo v případě neplnění podmínek rámcové smlouvy nájemcem, přijmout opatření k tomu, aby se ujal držení
materiálu, a to kdykoliv, bez souhlasu nájemce a na náklady nájemce. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody finančního nebo jiného
charakteru, které vzniknou nájemci v souvislosti s ujmutím se materiálu pronajímatelem a to ani za škody způsobené tak třetím osobám.
1.8. Nájemce nesmí zastavovat, zcizovat nebo zřizovat jiná práva k majetku pronajímatele ve prospěch třetích osob. Nájemce nesmí svévolně demontovat lešení bez
písemného souhlasu pronajímatele.
1.9. Pro případ porušení povinností nájemce podle 1.8 obchodních podmínek strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku prodejní ceny nájemcem
neoprávněně postoupeného, zastaveného nebo zcizeného materiálu dle Smluvní pokutu je nájemce povinen zaplatit pronajímateli ve lhůtě, kterou stanoví
pronajímatel v jejím vyúčtování.
1.10. Ceník je dostupný na webové adrese: http://www.autocolor.cz
1.11. V případě odstoupení od smlouvy je nájemce povinen vrátit materiál pronajímateli zpět na sklad pronajímatele do 7 dnů ode dne ukončení platnosti smlouvy.
1.12. Pronajímatel má právo provádět kontroly pronajatého materiálu a nájemce je povinen mu toto umožnit a je-li potřeba také ji zabezpečit.
1.13. Nájemce je povinen zajistit dodržování bezpečnostních zásad užívání, případně montáže zapůjčeného materiálu dle platných předpisů a technické dokumentace
pronajímatele, případně dle jeho pokynů. Pronajímatel nenese žádnou zodpovědnost za jednání nájemce nebo případné škody peněžního nebo nepeněžního
charakteru tímto jednáním vzniklé třetím osobám.
1.14. Bude-li nájemce porušovat ustanovení bodu 1.12 těchto VOP a bude-li, dle názoru pronajímatele, tímto ohrožovat bezpečnost lidí a okolí, má pronajímatel právo
přijmout opatření k tomu, aby zamezil újmě na zdraví nebo majetku a případně se také ujal držení materiálu, a to kdykoliv, bez souhlasu nájemce a na náklady
nájemce. Pronajímatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody peněžního nebo nepeněžního charakteru, které vzniknou nájemci nebo třetím osobám
v souvislosti s ujmutím se materiálu pronajímatelem.
1.15. V případě, že se pronajímatel ujme držení materiálu z kteréhokoliv důvodu zmíněného v těchto VOP, nezaniká pronajímateli právo požadovat sjednanou cenu za
objednané a vykonané služby a současně mu vzniká právo požadovat náhradu za náklady spojené s ujmutím se materiálu. Jde-li o služby běžně pronajímatelem
poskytované, pak cenu pronajímatele aktuálně platnou pro dané období.
1.16. Pronajímatel doporučuje nájemci pojistit si pronajatý materiál na jeho plnou hodnotu, a to proti krádeži a živelným škodám a dále zajistit pojištění odpovědnosti za
škody způsobené nájemcem, tj. jeho zaměstnanci či smluvními partnery na převzatém materiálu.
1.17. Pronajímatel má právo označit lešení svým logem a kontaktními údaji jak mu přikazuje ČSN 73 81 01 a nájemce nemá právo toto označení odstranit po celou dobu
zakázky, není-li písemně stanoveno jinak.

 

2. OBJEDNÁVKA A JEJÍ NÁLEŽITOSTI
2.1. Jednotlivé objednávky stanoví konkrétní podmínky pro každou jednotlivou realizovanou zakázku nebo její část (např. pronajímaný materiál, cenu realizace, termíny,
způsob dodání, specifikace služeb, atd.)
2.2. Každá změna zakázky (rozšíření půjčeného materiálu, změna termínů, změna způsobu dodávky materiálu, a služeb, atd.) musí být realizována formou písemné
objednávky.
2.3. Minimální náležitosti objednávky jsou následující:

 • jednoznačná identifikace objednavatele (nájemce) – jeho plná adresa,
 • jednoznačná identifikace pronajímatele – jeho plná adresa,
 • odkaz na uzavřenou rámcovou smlouvu,
 • předmět objednávky,
 • cenová ujednání,
 • množství,
 • adresa místa použití pronajatého materiálu, místa realizace montáže, demontáže, dopravy,
 • termín dodání a dodací podmínky,
 • osoby oprávněné k převzetí a předání materiálu, odběru stavby, atd.
 • čitelné jméno, příjmení a podpis osoby oprávněné vystavovat objednávku za nájemce.

2.4. Pokud pronajímatel potvrdí obdrženou objednávku beze změn, stává se objednávka závazná pro obě smluvní strany a vztahují se na ní ustanovení rámcové smlouvy
jako na dílčí plnění.
2.5. K potvrzení objednávky s podmínkami odlišnými od základních podmínek sjednaných touto smlouvou na straně pronajímatele je statutární orgán či sám podnikatel,
případně písemně zplnomocnění zástupci. Odlišné podmínky sjednané v takové objednávce se považují za nadřazené ustanovením rámcové smlouvy, avšak pouze
pro danou zakázku, které se příslušná objednávka týká.
2.6. V případě, že jedna ze smluvních stran písemně navrhne změnu v objednávce, stává se objednávka závaznou po písemném potvrzení této změny nebo doplnění
druhou smluvní stranou.
2.7. Smluvní strany se dohodly, že budou vzájemně akceptovat potvrzené objednávky a jiné dokumenty zaslané faxem nebo jejich elektronické kopie zaslané e-mailem.
Vždy však musí být ručně podepsány a na žádost zaslány v originálu.

 

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Termíny vystavení faktur – pronajímatel může vystavit fakturu v termínech a za období dle jednoho z následujících bodů:
3.1.1. V případě pronájmu materiálu trvajícího déle než do konce kalendářního měsíce, ve kterém byl materiál nájemcem převzat – k poslednímu dni každého
měsíce, ve kterém měl nájemce od pronajímatele pronajatý materiál nebo měsíčně, vždy ke kalendářnímu dni započetí zakázky nebo měsíčně ve 28 denním
intervalu ode dne započetí zakázky.
3.1.2. V případě ukončení nájmu, provedení služby, uskutečnění prodeje bez zbytečného odkladu, vždy do 15 dnů od uskutečnění zdanitelného plnění, nejpozději
však k poslednímu dni měsíce, kdy byla služba či prodej uskutečněny.
3.1.3. Nedojde-li k vystavení faktury dle jednoho z výše uvedených bodů 3.1.1. nebo 3.1.2. bude tato vystavena dodatečně, a to neprodleně po zjištění tohoto faktu.
3.2. Za nesplnění platebních podmínek pro účely smluvních pokut se považuje nezaplacení plné fakturované ceny, nepřipsání plné fakturované ceny na účet
pronajímatele k jeho plné dispozici do dne splatnosti faktury nebo porušení kterékoliv splátky nájemného.
3.3. Za datum úhrady rozhodné pro posouzení dodržení termínu splatnosti se považuje den připsání plné fakturované částky na účet pronajímatele k jeho plné dispozici
nebo den složení plné fakturované částky v hotovosti v pokladně pronajímatele.
3.4. V případě opoždění jednotlivých plateb se nájemce zavazuje k zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení a současně má
pronajímatel právo navýšit cenu zakázky o poskytnutou slevu z plné ceny zakázky. Smluvní strany se dohodly, že případné spory, které mezi nimi vzniknou při plnění
smluv budou přednostně řešit smírčím jednáním na úrovni smluvních stran. Nedojde-li k dohodě, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní
rozhodovány soudem.

 

4. DODACÍ PODMÍNKY
4.1. Pronajímatel není povinen zahájit plnění předmětu smlouvy je-li nájemce v prodlení s kteroukoliv částí svých závazků vůči pronajímateli. Pronajímatel není rovněž
povinen zahájit plnění předmětu smlouvy popř. může pozastavit plnění z důvodu zjištění, že nájemce není schopen běžně plnit své finanční závazky, případně jeho
úvěrová schopnost vzbuzuje pochybnosti.
4.2. Pronajímatel je zbaven odpovědnosti za veškeré finanční ztráty nebo finanční závazky vůči třetím osobám, které vznikly nebo vzniknou nájemci v souvislosti
s nedodáním nebo pozastavením plnění předmětu nájmu z důvodu nedodržení kteréhokoliv závazku nájemce vůči pronajímateli. Zároveň to nebude chápáno ani
jako porušení závazků rámcové smlouvy ze strany pronajímatele.
4.3. Dojde-li k ohrožení nebo nedodržení dodacího termínu pronajímatelem, navrhne tento nájemci termín náhradní. Pokud je dodávka v náhradním termínu pro nájemce
neakceptovatelná, má nájemce právo odstoupit od části smlouvy týkající se plnění smlouvy daným materiálem.
4.4. Dodržení dodacího termínu pronajímatelem je podmíněno splněním závazků ze strany nájemce. Zejména se jedná o zaplacení smluvených záloh, kaucí, včasné
předání staveniště, atd.
4.5. Pokud dojde k požadavku na změnu smluvních podmínek nebo zadání zakázky a pronajímatel změnu akceptuje, prodlužuje se způsobem přiměřeným daným
změnám také termín dodání. Nebude-li změna smluvních podmínek nebo zadání zakázky pronajímatelem akceptována a bude-li nájemce na této změně trvat, je
pronajímatel zbaven povinnosti plnit příslušnou již potvrzenou objednávku nebo její část.
4.6. Nebude-li plnění pronajímatelem odpovídat objednávce nájemce, má tento právo reklamovat toto plnění neprodleně, nejpozději však do dvou dnů od uskutečnění
plnění. Neučiní-li tak, má se za to, že plnění bylo s v souladu s objednávkou a nájemce je povinen uhradit sjednanou cenu.
4.7. Pronajímatel je zproštěn dodržení termínů dodání, celkového plnění smlouvy a veškeré odpovědnosti v případě zásahu vyšší moci znemožňující sjednané plnění
pronajímatelem i při vynaložení veškeré péče, kterou je možno na něm v dané situaci požadovat.
4.8. Dojde-li ke změnám oproti odsouhlasené objednávce nebo v zadání projektu ze strany nájemce, může pronajímatel navýšit cenu až do úrovně platných ceníkových
cen pronajímatele pro dané období a pro daný druh materiálu.
4.9. Pronajímatel je povinen přiložit ke každé dodávce doklady, které nájemci umožní prověřit plnění objednávky (výdejní doklad, předávací protokol atp.)
4.10. Každá služba (pronájem materiálu, montáž a demontáž, transport atp.) je dodávaná samostatně a není tudíž závislá jedna na druhé, i v případě, je-li objednána
jednou objednávkou, není-li výslovně uvedeno jinak.

 

5. PŘEDÁNÍ MATERIÁLU A PROVEDENÉ SLUŽBY
5.1. Předání materiálu mezi pronajímatelem a nájemcem bude vždy uskutečněno průkaznou písemnou formou vylučující nesrovnalosti a řádně podepsané s uvedením
čitelného jména a příjmení předávajícího a odebírajícího. Předávací doklady budou zejména příjmové a výdajové skladové doklady, předávací protokoly, dopravní
listy atp.
5.2. Pro případ, že nedojde k vytvoření dokumentu dle bodu 5.1 těchto VOP, se smluvní strany dohodly, že platným dokumentem je dokument jednostranně potvrzený
pronajímatelem a nájemce s tím bez výhrad souhlasí.
5.3. Odběr a vrácení materiálu bude vždy provádět osoba k tomu oprávněná nájemcem.
5.4. Za oprávněného zástupce nájemce je při přejímce materiálu považována osoba, která se prokáže písemným pověřením k převzetí materiálu nebo zástupce,
případně řidič přepravní společnosti, která byla smluvně sjednána pro přepravu nebo zástupce montážní organizace, nehledě na to, zda přepravu nebo montáž
zajišťuje nájemce nebo pronajímatel na žádost nájemce, která je vyjádřena písemnou objednávkou. Podpis zmíněné osoby na příslušných dokladech zavazuje
nájemce.
5.5. Za nebezpečí vzniku škody, od okamžiku naložení materiálu na dopravní prostředek ve skladech pronajímatele, až do okamžiku složení materiálu zpět na sklad
pronajímatele, nese odpovědnost nájemce.
5.6. Vrácení zboží bude vždy oznámeno pronajímateli ve smluveném termínu před samotným uskutečněním tak, aby se byl schopen připravit na příjem zboží. Nedojde-li
k průkaznému oznámení termínu vrácení materiálu nájemcem ve stanovené lhůtě, není pronajímatel povinen vracený materiál přijmout.
5.7. Vrácený materiál bude zabezpečen proti jeho poškození při přepravě a bude na dopravním prostředku uložen tak, aby byla umožněna jeho vykládka pomocí
vysokozdvižného vozíku ve skladu pronajímatele. Nebude-li možná vykládka vysokozdvižným vozíkem, je pronajímatel oprávněn nepřijmout vrácené zboží nebo
účtovat nájemci vykládku ve výši 0,80 Kč/kg přijatého zboží a nájemce s tímto bez výhrad souhlasí.
5.8. Nepřijetí materiálu na sklad pronajímatele z důvodu uvedených v bodě 5.6 a 5.7 těchto VOP nebude považováno za vinu pronajímatele a pronajímatel je oprávněn
považovat nevrácený materiál za pronajatý až do doby jeho řádného přijetí na sklad.
5.9. Zapůjčený materiál musí být vrácený nepoškozený a v čistém stavu, tj. bez jakýchkoliv nánosů materiálů, v případě vrácení jednotlivých dílů předmět nájmu ve
znečištěném stavu (nánosy barev, pryskyřic a jiných stavebních či nátěrových hmot), bude nájemci účtována částka minimálně 100,-Kč za čištění jednoho dílu.
5.10. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nemožnosti detailní kontroly všech kusů vraceného materiálu (jeho čistoty, poškození, kompletnosti) zpět na sklad
pronajímatele během vykládky, provede tuto kontrolu pronajímatel v následujících dnech, maximálně však do 5ti pracovních dnů pro vrácení zboží.
5.11. V případě vzniku situace dle bodu 5.9 a 5.10 těchto VOP bude nájemce na tento fakt upozorněn písemně do 5ti pracovních dnů od převzetí takového materiálu.
Současně bude vyzván ke kontrole takto poškozených nebo znečištěných dílů, ke které se zavazuje dostavit do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy,
v opačném případě se má za to, že nároky pronajímatele uznává za oprávněné a zavazuje se tím k uhrazení nákladů na jejich uvedení do oběhu v půjčovně
pronajímatele. Pokud budou díly znečištěny tak, že zbytky neodstranitelné běžnými prostředky budou bránit dalšímu řádnému užívání (např. kluzkost podlah, špatná
funkce zámku, zvýšení vlastní hmotnosti apod.) nebo budou poškozeny bude nájemci účtována úhrada až do výše prodejní ceny nového dílu dle ceníku platného
v okamžik provedení náhrady.
5.12. Nájemné za poškozené nebo znečištěné zboží bude účtováno do doby úhrady částky nebo do doby podpisu vzájemné dohody o způsobené škodě, případně o
očištění materiálu nebo vyčištění materiálu nájemcem.
5.13. Zajišťuje-li pronajímatel montáž lešení, je nájemce povinen písemně odebrat část nebo celou smontovanou konstrukci na výzvu pronajímatele v den ukončení
montáže. Neodstaví-li se odpovědný zástupce nájemce k převzetí, má se za to, že konstrukci převzal a to bez výhrad.
5.14. Nájemce je povinen zajistit dostatečný počet vlastních osob pro vykládku a nakládku vozidel v místě realizace zakázky a to v případě, kdy je doprava zajišťována
prostřednictvím pronajímatele.

 

6. TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ
6.1. Pronajatý materiál jakožto i konstrukce z něj vytvořené je možné užívat pouze v souladu s platnými normami, bezpečnostními předpisy a uživatelskou příručkou pro
daný druh materiálu.
6.2. Uživatelské příručky nebo návody k obsluze se předávají nájemci proti písemnému potvrzení. Takto písemně předané materiály jsou závazné pro užívání daného
druhu materiálu pro všechny realizované zakázky v rámci rámcové smlouvy.
6.3. Bude-li pronajímatel realizovat službu montáže, zavazuje se nájemce předat pronajímateli před započetím montáže stejnopis pravomocného rozhodnutí příslušného
stavebního úřadu o povolení stavby a záboru veřejného prostranství. Níže uvedené čl. 6.4 až 6.11. jsou účinné pouze za předpokladu, že pronajímatel bude
realizovat službu montáže lešení.
6.4. Nájemce se zavazuje předat pronajímateli před započetím montáže statické posouzení založení lešení, pokud bude zakládáno na již existujících stavebních
konstrukcích nebo místech s omezenou nosností. Pronajímatel se zavazuje dodat potřebné podklady týkající se zatížení montovanou konstrukcí.
6.5. Nájemce se zavazuje zajistit pro pronajímatele možnost bezpečného uložení materiálu v hlídaném prostoru zařízení staveniště v místě stavby po dobu navážení a
odvážení komponentů, montáže a demontáže.
6.6. Nájemce se zavazuje připravit staveniště pro montáž a demontáž, tj. zejména zajistit povolení vjezdu (je-li potřeba) na místo stavby po celou dobu montáže a
demontáže, dále pak možnost odstavení nákladního vozidla v prostoru stavby a připravit čistý prostor kolem fasády pro založení lešení, zajistit příjezd pro nákladní
vozidlo k jednotlivým místům montáže.
6.7. Nájemce se zavazuje zajistit přívod el.proudu 380/220 V pro montážní nářadí do 30 m od místa montáže.
6.8. Umožnit kotvení lešení do objektu dle požadavků pronajímatele.
6.9. Nájemce se zavazuje ověřit technické řešení pronajímatele tak, aby odpovídalo požadavkům zadání pro následné použití nejpozději do třech pracovních dnů před
započetím montáže. Pronajímatel nemá povinnost zahájit montáž dokud nájemce neověří technické řešení a nepotvrdí následnou použitelnost navrhované
konstrukce písemně.
6.10. Nájemce nesmí zasahovat do pronajímatelem smontované sestavy bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Pronajímatel je oprávněn udělit pokutu až
do výše 100.000,- Kč za každý zjištěný případ.
6.11. Nájemce se zavazuje oznámit pronajímateli bez zbytečného odkladu potřebu opravy konstrukce případně jejich jednotlivých komponentů. Při porušení této povinnosti
odpovídá za způsobenou škodu.

 

7. ZPŮSOB KALKULACE VÝMĚR
7.1. Délka lešení – součet osových vzdáleností mezi vzájemně nejvzdálenějšími stojkami lešení nacházející se v jedné řadě, měřeno podélně s délkou fasády.
7.2. Šířka lešení – osová vzdálenost mezi vzájemně nejvzdálenějšími stojkami lešení nacházející se v jedné řadě meřeno příčně k fasádě.
7.3. Výška lešení – vzdálenost od země nebo podloží po poslední podlahu + 2,0 m.
7.4. Jednotyčové vnitřní zábradlí – za užití jednotyčového vnitřního zábradlí bude účtováno + 1 m2 pohledové plochy lešení / 1ks zábradlí
7.5. Dvoutyčové vnitřní zábradlí – za užití dvoutyčového vnitřního zábradlí bude účtováno * 2 m 2 pohledové plochy lešení / 1 ks zábradlí.
7.6. Pohledová plocha lešení – délka lešení x výška lešení.
7.7. Konzolové prvky – délka zaokrouhlena na 0,5 m (malý konzolový prvek – 0,35 m) nebo na 1 m ( velký konzolový prvek – 0,75 m ) vlivem
zvýšené pracnosti a časové náročnosti montáže jednotlivých komponentů x výška od podlahy či podloží po poslední vykonzolované pole + 2, 0 m.
7.8. Pohledová plocha sítí – je stejná jako pohledová plocha lešení, které je zasíťováno.
7.9. Příhradové nosníky – pohledová plocha se nesnižuje užitím příhradového nosníku.

 

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ŠKODY
8.1. Nájemce není oprávněn k jakémukoliv zásahu do konstrukce nebo vlastností pronajatého materiálu a při jeho užívání je povinen dbát na to, aby nedošlo k jeho
poškození, zničení nebo změně vlastností. Každá změna konstrukce nebo materiálu dává pronajímateli právo na náhradu za takto upravený komponent až do výše
plné ceny dle ceníku pronajímatele platného pro dané období.
8.2. Pronajímatel odpovídá nájemci za řádný provozuschopný stav pronajímaného materiálu v momentě jeho předání nájemci. Dojde-li při výdeji ke zjištění poškození
materiálu, je pronajímatel povinen v přiměřené lhůtě toto poškození odstranit nebo poškozené zboží nahradit.
8.3. Nároky nájemce na reklamaci při dodávce poškozeného zboží zanikají, nedojde-li k jejich písemnému předložení do 2 dnů u zjevných vad a do konce doby nájmu u
vad skrytých.
8.4. Nárok na reklamaci uplatňovanou nájemcem zaniká, dojde-li k jakémukoliv zásahu do konstrukce nebo vlastností materiálu ze strany nájemce.
8.5. Za vadu není považováno vydání chybného množství materiálu. Na množstevní rozdíl dodaného zboží bude pokud je to možné a účelné vystaven dobropis, bude
doúčtováno, případně dodáno nebo vráceno.
8.6. Oprávněná reklamace nemá žádný vliv na přijetí částečného plnění nebo splatnost plateb za zboží nebo služby, které nejsou předmětem reklamace.
8.7. Nájemce odpovídá po celou dobu trvání nájmu za škody způsobené ztrátou, poškozením či zničením pronajatého materiálu a to bez ohledu na to, zda to zavinil
vlastní činností nebo škodu způsobila činnost třetích osob.
8.8. Za veškeré změny v konstrukci od předání smontované konstrukce lešení pronajímatelem až do okamžiku opětovného převzetí zmíněné konstrukce pronajímatelem,
zajišťuje-li její montáž a demontáž pronajímatel, je zodpovědný nájemce.
8.9. Pronajímatel má právo požadovat po nájemci náhradu škod a vad až do výše ceny zboží dle platného ceníku pronajímatele pro dané období.
8.10. Pronajímatel na sebe nepřebírá žádné další záruky nebo závazky vůči nájemci nebo třetím stranám, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

 

9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ
9.1. Nájemce předá pronajímateli nejpozději jeden den před započetím montáže staveniště, které je ke stavbě požadované konstrukce dostatečně způsobilé (odvodněné,
vyklizené, podle potřeby zpevněné, urovnané, zásypy rýh a násypy zatížené lešením musejí být předem dostatečně zhuštěny). Nájemce je povinen zabezpečit
prostor proti ohrožení pracovníků (např. elektrických proudem apod.)
9.2. Nájemce na vyžádání pronajímatele předá rozhodnutí oprávněných institucí o povolení o rozsahu provedení záboru pro montážní prostor nebo pro provedení
nezbytných opatření, jimiž bude zabezpečena ochrana veřejného zájmu / provoz chodců, doprava aj.)
9.3. Nájemce provede nezbytná opatření, aby byl bez souhlasu a pokynů pronajímatele zamezen přístup vlastních zaměstnanců a zaměstnanců ostatních
zaměstnavatelů nebo zaměstnanců subdodavatelů do montážního prostoru nebo na písemně nepředanou konstrukci.
9.4. Nájemce zajistí, aby nebyly v montážním prostoru prováděny práce, které nesouvisí s montáží, provozem funkcí montované konstrukce. Jiné práce nebo stavebněmontážní
činnost (např. výkopy pod smontovanou konstrukcí nebo v jeho těsné blízkosti, atp.) lze v montážním prostoru provádět pouze výjimečně na základě
návrhu, jímž musí být prokázáno, že takovou činností nebude narušena stabilita a bezpečnost provozu dané konstrukce a s tím, že před zahájením takových prací
bude písemně informován pronajímatel, který se k tomuto písemně vyjádří.
9.5. Nájemce je povinen nepřipustit užívání smontované konstrukce před jeho písemným předáním pronajímatelem a převzetím do užívání nájemcem. Písemné předání
a převzetí bude mít formu předávacího protokolu.
9.6. Nájemce je povinen zabezpečit, aby byla smontovaná konstrukce používána pouze pro účely, pro které bylo projektováno a provedeno, předáno a převzato do
provozu.
9.7. Nájemce je povinen zabezpečit, aby nebylo svémocně zasahováno do smontované konstrukce (vyjímání jednotlivých dílců, odebírání kotvení, ztužení, apod.), aby
nebyly jednotlivé podlahy přetěžovány materiálem, aby nebyly na smontovaných konstrukcích v průběhu provozu používány vrtáky nebo jiná zdvihadla, pro která
konstrukce nebyla projektována a jejichž používáním by mohlo dojít k přetížení a porušení jejich stability.
9.8. Nájemce nesmí lešení zakrýt plachtou nebo sítí, pokud to nedovoluje technická dokumentace.
9.9. Nájemce je povinen prokazatelně zajistit stanovené prohlídky a údržbu smontovaných konstrukcí. Konstrukce musejí být stále udržovány tak, aby mohly bezpečně
plnit funkci, pro kterou byly zřízeny. Nájemce je povinen zajistit, aby mimo pravidelné prohlídky byly prováděny denně před zahájením práce zběžné prohlídky
konstrukce jako celku, při kterých se kontroluje zejména kompletnost konstrukce (zábradlí, podlahy, výstupy apod.). Závady zjištěné při prohlídkách musí být
neprodleně odstraněny.
9.10. Nájemce a pronajímatel si před zahájením navážení materiálu pro montáž konstrukce předají písemně rizika, kterým mohou být vystaveni zaměstnanci
zaměstnavatelů, kteří budou vyvíjet pracovní činnost na pracovišti nájemce a pronajímatele. Nájemce a pronajímatel je povinen zajistit písemné předání rizik
subdodavatelům.
9.11. Nájemce seznámí pronajímatele s harmonogramem prací a informuje jej o jeho změnách, pokud se tyto budou pronajímatele dotýkat.
9.12. Nájemce umožní kontrolu a vstup na své pracoviště osobám pronajímatele, kteří jsou pověřeni kontrolou a koordinací práce zaměstnanců pronajímatele a
zaměstnanců subdodavatelů pronajímatele.
9.13. Nájemce nepřipustí používání smontované konstrukce po písemném předání k demontáži, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.
9.14. Zaměstnanci nájemce a zaměstnanci subdodavatelů nájemce jsou povinní dodržovat na pracovišti pronajímatele obecně platné předpisy BOZP a PO a předpisy
BOZP a PO pro pracoviště platné, řídit se výstražnými signály, značkami a pokyny pověřených zaměstnanců pronajímatele.

 

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Práva a povinnosti Stran výslovně neupravené Smlouvou nebo těmito VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
10.2. Tyto VOP nabývají účinnosti dne

Ve Velkém Meziříčí dne 1. 2. 2017

František Šoukal
František Šoukal
Vojtěch Šoukal

 


Kontaktujte nás

Ing. Jan Bílek
Vedoucí úseku monolitů a lešení
Tel.: 739 623 665
E-mail: bilek@autocolor.cz

Jsme Vám k dispozici 24 hodin denně. Rádi odpovíme na jakékoliv dotazy týkající se našeho oboru.